Type 1 Punjabi – ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣਾ। ਉੱਚ ਬਲਡ ਸ਼ੂਗਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਇੰਸੁਲਿਨ ਨਾਮਕ ਹਾਰਮੋਨ ਜਾਂ ਇਕ ਰਸਾਯਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਾਮਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਸੁਲਿਨ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਸੁਲਿਨ ਦੇ ਬਿਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਇੰਸੁਲਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ (ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ; ਨਾ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਘੱਟ) ਰਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਬਲਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਪੂਰ ਇੰਸੁਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਬਲਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Type 1 Punjabi – ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਸੁਲਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਭਰਪੂਰ ਇੰਸੁਲਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇੰਸੁਲਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਇੰਸੁਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

Type 1 Punjabi – ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼

ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਰ ਇੰਸੁਲਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਉਮਰਦਰਾਜ ਬਾਲਗਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸੁਲਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Type 1 Punjabi – ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ

 • ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਸ
 • ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ
 • ਫਲਾਂ ਵਰਗੀ ਮੁਸ਼ਕ
 • ਥਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਕਮਜੋਰੀ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ
 • ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਜਨ ਘੱਟਣਾ

Type 1 Punjabi – ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ

ਇੰਸੁਲਿਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੋ ਲਹੂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ (ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਦੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰਪੂਰ ਇੰਸੁਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲਹੂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ:

 • ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਟਰੋਕ
 • ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁੰਨਪਨ ਅਤੇ ਨਾ ਭਰਣ ਵਾਲੇ
 • ਜਖਮ
 • ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਤੁਸੀ ਬਲਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਂਨਾ ਸਧਾਰਣ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।